Kişisel Verilerin İşlenmesi İlişkin Aydınlatma Metni

Aşağıda yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’ni okuyarakkişisel verilerinizi işleme amacımızı ve bu kapsamda sizin haklarınızı ayrıntılarıylaincelemenizi rica ediyoruz.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; verisorumlusu olarak Merkezi “Estonya” olan BrainyMedia Consultancy OÜ (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

b) Kişisel Verilerinizin Hangi Amaçlarla İşleneceği

Siz değerli çevrimiçi ziyaretçilerimizden Bülten Abonelik Formu kapsamında elde edilenkişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikâyetlerin takibinin yapılmasıve ihbar kapsamında tarafınızdan iletilen bilgi ve/veya belgelerin takibi/sonuçlandırılmasıamaçlarıyla sınırlı olarak Şirket tarafından işlenmektedir.

c) Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Toplanan kişisel verileriniz; elektronik ortamda otomatik olarak, KVKK’nın 5.maddesinde belirtilen hukuki sebeplere, yani;

• Açık rızanızın olması,
• Kanunlarda açıkça kişisel verilerinizin işlenebileceğinin öngörüldüğü hallerinmevcut olması,
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunluolması,
• Kişisel verinizin sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması,
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
• Sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması.Hallerine uygun olarak işlenecektir.

d) İşlemeye Konu Kişisel Veri Kategorileri ve Tipleri

Bülten Abonelik Formu kapsamında tarafınızdan aşağıdaki kişisel veriler elde edilecektir;
Kimlik Bilgisi: Ad, Soyad, Doğum Yılı, Şehir
İletişim Bilgisi: E-Posta Adresi

e) İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

İşbu aydınlatma metninin (d) maddesinde belirtilen kişisel verileriniz; (c) maddesindebelirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda ve bu amaçların yerine getirilmesi ilesınırlı olarak; yurt içinde yerleşik tedarikçiler, topluluk şirketleri ve iş ortaklarımızaKVKK’nın 8. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarıda belirtilenamaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

f) Kişisel Veri Sahibi Olarak KVKK Kapsamındaki Haklarınızla İlgili Bilgilendirme

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, VeriSorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Brainy’nin Sepapaja tn 615551 Tallinn Estonia adresine yazılı olarak iletebilirsiniz veya BültenAbonelik Formu’nda belirttiğiniz elektronik posta adresi üzerinden info@brainy.press e-postaadresine e-mail yoluyla iletebilirsiniz.